Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη στις 26 Νοεμβριου

Οι εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 & Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Α΄ περιόδου 2012, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου με ώρα ενάρξεως 09:30π.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφόσον είναι πολίτες άλλων χωρών, θα πρέπει διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα) οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο κτίριο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (αίθουσα Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο), που βρίσκετε στις Αλυκές Ποταμού του Δήμου Κέρκυρας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευμένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εφόσον η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας/έδρα τους εντάσσεται στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας αυτής, μέχρι τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012. Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης. 2. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται. 3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του. 4. Παράβολο 26 € (ΚΑΕ 3741 «Παράβολα από κάθε αιτία»). 5. Δύο φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων, για την έκδοση του πτυχίου). Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι. Εφόσον δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι στη συγκεκριμένη Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (ΑΠΥ), μπορούν οι υποψήφιοι (ή ο μοναδικός υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπεμφθούν σε άλλη ΑΠΥ της ιδίας Περιφέρ ιας,Οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη διενεργούνται στην Ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της Υ.Α. 38200/1136/11-08-2011 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ1969/τΒ/02-09-11). OI ENΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΗΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΑΣ 2661364415.ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ